Forrás megtekintése: "Területfelhasználás"

<a href=http://ingatlanmagazin.com/ingatlanpiac/cikk_10922/><img src=http://ingatlanmagazin.com/wp-content/uploads/2009/07/ORIG_109221.jpg><br><i>A beépítésre szánt terület a beépített és a beépítésre kijelölt terület együttese - fotó: ingatlanmagazin.com</i></a>

A település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású területrészeket - általános és sajátos építési használatuk szerint - azonos ___területfelhasználási egységbe___ kell sorolni.

A beépítésre szánt (beépített) területeket _építési övezet(ek)be_, a beépítésre nem szánt területek esetén _övezet(ek)be_ kell sorolni. Ezeket a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján kell besorolni úgy, hogy az azokon belüli - azonos helyzetben lévő - telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.

Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozóan meg lehet határozni:

1. a felhasználás kizárólagosságát, illetőleg korlátozását,
2. a helyi sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében a telkek legkisebb szélességi és mélységi méretét, a legkisebb építménymagasságot, az építészeti karakter jellemzőit,
3. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik kialakítására vonatkozó egyéb előírásokat,
4. a legfelső építményszint magasságát.

A települések igazgatási területét építési szempontból két típusra osztjuk:

####Beépítésre szánt terület

A beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területen belül _építési övezeteket_ alakítanak ki, ahol az [[építési+telek építési telkek]] megengedett beépítettsége legalább tíz százalék. Az igazgatási területe lehet:

1. lakó-,
- nagyvárosias lakó-,
- kisvárosias lakó-,
- kertvárosias lakó-,
- falusias lakó-,
2. vegyes,
- településközpont vegyes,
- központi vegyes,
3. gazdasági,
- kereskedelmi, szolgáltató,
- ipari,
4. üdülő-,
- üdülőházas,
- hétvégiházas, valamint
5. különleges terület (területfelhasználási egység).

A beépítésre szánt területfelhasználási egységeknél meg kell határozni a [[szintterület-sűrűség]] és a közüzemi közművesítettség mértékét.

#####Építési övezet

Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább:

1. a kialakítható legkisebb telekterületméretet,
2. a beépítési módot,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét,
4. a megengedett legnagyobb építménymagasságot,
5. a beépítés feltételének közművesítettségi mértékét,
6. a zöldfelület legkisebb mértékét,
7. a megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket [a továbbiakban: környezetterhelési határértékeket (emisszió és imisszió)],
8. a terepszint alatti építményeket.

<br>
####Beépítésre nem szánt terület

A beépítésre nem szánt területen belül övezeteket határoznak meg, ahol a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb öt százalék. Az igazgatási területe lehet:

1. közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési,
2. zöld-,
3. erdő-,
- védelmi erdő-,
- gazdasági erdő-,
- egészségügyi-szociális, turisztikai erdő-,
- oktatási-kutatási erdő-,
4. mezőgazdasági,
- kertes mezőgazdasági,
- általános mezőgazdasági,
5. vízgazdálkodási,
6. természetközeli,
7. különleges beépítésre nem szánt terület (területfelhasználási egység).#####ÖvezetAz övezetre meg lehet határozni többek közt:

1. a beépítési módot,
2. a megengedett legnagyobb építménymagasságot._Forrás: [Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR)_